Historie pramenu

Vážení klienti,
naše společnost zrekonstruovala stáčírnu v Deštné u Jindřichova Hradce a nyní Vám přináší vynikající vodu s více jak 400 letou historií – Svatojánský pramen. Z historie obce Deštná a pramenu je v análech dohledatelné toto:
„Roku 1599 byl objeven nad Deštnou zázračný pramen minerální vody a roku 1602 byl nad ním vystavěn kostelík sv. Jana Křtitele. Renesanční kostelík byl vystavěný nad Svatojánským pramenem počátkem 17. století. V lázních, které využívaly léčivého pramene, se uzdravilo mnoho lidí, především vojáků z třicetileté války. V 50. letech 18. století se zde léčilo 500 – 600 vojáků rekonvalescentů najednou. V kostelíku jsou obrazy deštenského faráře P. Bedřicha Kamarýta, z nichž pro Deštnou nejvýznamnější, zobrazující pověst o nalezení Svatojánského pramene, je umístěn nad vchodem. Průčelí kostelíka je označeno latinským nápisem „Benedicite Fontes Domino“ („Blahořečte pramenu Páně“) s chronogramem M, D, C (= 1600). V roce 1811 daroval jeden jindřichohradecký měšťan kostelíku za své uzdravení obraz madony, který zde visel do roku 1895. Nyní je v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře s názvem Assumpta z Deštné. Lázně byly hojně navštěvovány od druhé poloviny 17. století a jejich význam začal zvolna upadat až od konce 18. století. Zcela pak, stejně jako slavné poutě, zanikly ve 2. polovině 19. století. Z časů největší slávy lázní se zachoval lázeňský řád, který objasňuje způsob používání svatojanské vody:
Podívejte se na rozbor vody
Svatojánský pramen dle přílohy 2
Svatojánský pramen dle přílohy 3
Aqua Angels kompletní
„Upotřebení vody zřídla tohoto dálo se dvojím způsobem: pitím a koupáním. Co se týče užívání vody této jakožto nápoje léčivého (Trank-Kur) předpisoval řád lázeňský následující:
1. Před pitím vody této má býti tělo nejprve očištěno a zbaveno všeho šlemu a vnitřní nečistoty.
2. V jídle a pití má se zachovati příslušný pořádek, 2 neb 3 dni před započetím má se každý léčící vší namáhavé práce vystříhati.
3. Na to vypije každé ráno, lačen jsa, kolem čtvrté nebo páté hodiny žejdlík této vody teplé dvěma doušky a ulehne do postele, dobře se přikryje až pot vyrazí“.
Vyhláška číslo 275 ze dne 28. dubna 2004 o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví.
Jedná se o malý svatostánek na výpadovce na Světce v těsném sousedství bývalé sodovkárny, která vyrostla na místě původních lázní. V době rekatolizace země se zde konaly poutě za velké účasti lidu, což založilo slávu deštenských lázní, vybudovaných v průběhu 17. století.Kostelík býval poutním místem, které o svátku sv. Jana Křtitele navštěvovalo až 8000 poutníků, jak uvádí Bohuslav Balbín, který se zde léčil a řadí deštenské lázně hned za Karlovy Vary a Teplice. Později lázně upadaly. Pouze voda se plnila do lahví a prodávala. Bohuslav Balbín vylíčil zázračnou událost ve své knize „Miscellance“ takto:
„Roku 1599 právě v den svaté Kateřiny, vdova jménem Urbanczová, kterážto bývala trápena bolestmi hlavy a nemohla u lékařů nalézti pomoci, vracela se ze vsi Světců do městečka Deštná, odkudž pocházela. Slunce ještě nezašlo, když tu na jednom návrší spatřila klečícího starce oděného kněžským rouchem, vzbuzujícího věkem i velebností úctu. Vedle něho byl as tříletý hošík v bílém šatě, podobný modlícímu se starci, drže v obou rukách jasně zářící pochodně. Vidění to nezdálo se ženě hrůzným, nýbrž bylo jí příjemné a milé, proto sama též povzbuzena touto pobožností poklekne a při modlitbě se jí zdá, jakoby nebesa hrozila bouří a že se blýská. Třikrát se zablesklo, při každém zablesknutí onen stařec sklonil hlavu, až se dotkl čelem země. Hned pak se zatemnilo a žena zpozorovala, že onen zjev starcův i hošík zmizeli. Přistoupila přesto neohroženě k tomu místu a tu spatřila, že na něm vytryskly tři prameny velmi čisté vody, které ani ona ani jiní, kdož tudy často chodívali, nikdy před tím neviděli. Žena ihned nutkána bolestí svou, nabrala rukou vodu a vzývajíc jméno boží, oči i celou hlavu si umyla a cítila, že všechna bolest okamžitě mizí jako po nějakém velmi účinném léku a že je opět zdráva.“
Protože jsme hrdi na historii našeho pramenu, zobrazili jsme důležitá fakta na naší nové etiketě (Kostelík Jana Křtitele, nápis, letopočet a růži – erb města Deštná). Zároveň jsme zažádali o registraci názvu Svatojánský pramen u Úřadu průmyslového vlastnictví.